Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor handelsnaam MuziekCadeauShop. MuziekCadeauShop is onderdeel van Da Capo shopping & events, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30143202. MuziekCadeauShop / Da Capo shopping & events wordt hierna Da Capo genoemd.

 

Artikel 1 : Algemeen / Toepasselijkheid

 

1.1     Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Da Capo zijn - bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden - deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2     Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Da Capo erkend.

 

Artikel 2 : Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Da Capo behoudt zich het recht voor om de prijzen & btw-tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen van Da Capo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.2     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Da Capo.

2.3     Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Da Capo zich het recht voor de aanbieding na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.4     Da Capo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.5     Sommige producten hebben een leeftijdsclassificatie. Wanneer u deze producten besteld, verklaart u dat u tenminste deze leeftijd heeft bereikt.

2.6     Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 : Levering

 

3.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2     Aan de leveringsplicht van Da Capo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Da Capo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3     Alle door Da Capo genoemde termijnen zijn indicatief en gelden alleen voor bezorgadressen in Nederland. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4     De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Da Capo streeft er naar om zoveel mogelijk gebundeld te verzenden, in zo min mogelijk aantal zendingen. In sommige gevallen zullen we deelleveringen uitvoeren. Dit is geen recht.

3.5     Da Capo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres, dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in andere artikelen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of kenbaar gemaakt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.

3.6     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Da Capo, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 4 : Herroepingsrecht

 

4.1     Da Capo spant zich in om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u onverhoopt toch willen afzien van uw aankoop, dan kan dat door binnen veertien (14) dagen gebruik te maken van uw herroepingsrecht. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het artikel. Binnen deze veertien dagen kunt u zonder opgaaf van redenen afzien van een artikel. Uitzonderingen zijn speciaal voor u gemaakte of bestelde producten.

4.2     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht het artikel beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het artikel te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het artikel aan u doorberekenen.

4.3     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken per e-mail aan info@muziekcadeaushop.nl . Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4.4     U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten teruggestort. Enkel de kosten voor retour van u naar de ons zijn voor uw rekening. Raadpleeg voor de tarieven de website van uw vervoerder. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de verzendkosten voor levering niet teruggestort.

4.5     Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het artikel niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 

Artikel 5 : Retourzending

 

5.1     De kosten van retourzending zijn voor de klant.

5.2     Indien een product kapot of ondeugdelijk is of het verkeerde product is geleverd, zijn de verzendkosten voor Da Capo. Hetzelfde bedrag zal worden vergoed als dat is betaald voor verzending bij bestelling of Da Capo stuurt een verzendlabel aan de klant. 

5.3     De retourzending dient te worden gedaan volgens de instructies zoals vermeld in de e-mail die de klant krijgt na het ontvangen verzoek ter retournering.

5.4     Zodra het product in goede staat retour is ontvangen, wordt het aankoopbedrag z.s.m. teruggestort of wordt een vervangend product toegestuurd.

5.5     Voor ruilen geldt dezelfde regeling zoals vermeld in artikel 4 en 5. U kunt er voor kiezen om te retourneren, het bedrag teruggestort te krijgen en opnieuw te bestellen/af te rekenen of indien het om hetzelfde bedrag gaat, te retourneren en na ontvangst het gewenste artikel te ontvangen.

 

Artikel 6 : Prijzen

 

5.1     Prijzen worden vastgesteld door Da Capo.

5.2     Alle door Da Capo vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3     Prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 7 : Gegevensbeheer

 

7.1     Indien u een bestelling plaatst bij Da Capo, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Da Capo. Da Capo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2     Da Capo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3     Da Capo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies u van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 8 : Garantie en conformiteit

 

8.1     Da Capo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst of de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3     De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Da Capo) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Da Capo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Da Capo schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4     Indien klachten van de afnemer door Da Capo gegrond worden bevonden, zal Da Capo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Da Capo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Da Capo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5     Deze garantie geldt niet indien:

  1. en zolang de afnemer jegens Da Capo in gebreke is;
  2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Da Capo en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 : Afbeeldingen en specificaties

 

9.1     Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite of publicaties van Da Capo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10 : Overmacht

 

10.1   Da Capo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Da Capo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3   Da Capo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Da Capo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4   Indien Da Capo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

 

11.1   Da Capo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 12 : Eigendomsvoorbehoud

 

12.1   Eigendom van alle door Da Capo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Da Capo zolang de afnemer de vorderingen van Da Capo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Da Capo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Da Capo of een door Da Capo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Da Capo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Da Capo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.5   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Da Capo.

 

Artikel 13 : Toepasselijk recht

 

12.1   Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.